Gevaarlijke stoffen registratie
Als werkgever bent u verantwoordelijk voor zorgvuldige omgang met (gevaarlijke) stoffen in uw bedrijf.
Gezondheidsschadelijke stoffen moeten, indien mogelijk, worden vervangen en uw medewerkers moeten weten met welke stoffen ze werken en dat het contact ermee zoveel als mogelijk vermeden moet worden. Ook moeten ze weten welke risico’s stoffen met zich meebrengen en welke veiligheidsmaatregelen verplicht zijn, zoals speciale opslag en het gebruik van persoonlijke beschermingsmidden.

Speerpunt en extra controles Inspectie SZW

De Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) heeft aangekondigd dat in 2018 en 2019 de controle op (gevaarlijke) stoffen speerpunt* zal zijn bij bedrijfsbezoeken. Het niet op orde hebben van uw Gevaarlijke stoffenregistratie en beleid levert dan direct een forse boete op.
 
De aanleiding voor verscherpte controle
Aanleiding voor deze verscherpte controle is dat het sinds 2 a 3 jaar bekend is geworden, dat er tussen de 3500 en 5000 mensen per jaar overlijden, omdat zij in hun werkzaam leven en werkomgeving, in contact zijn gekomen met gevaarlijke c.q. gezondheidsschadelijke stoffen. Dat zijn meer als 10 mensen per dag.

Jos Winkel Arbeidsveiligheid heeft zich als arbeidsdeskundige gespecialiseerd in het werken met gevaarlijke stoffen. Met als doelen het beheersen van de risico’s bij het werken met gevaarlijke stoffen en het opzetten van een verantwoord (gevaarlijke) stoffenbeleid en -advisering.

Heeft u uw gevaarlijke stoffenbeleid nog niet op orde? Of heeft u vragen? Neem contact op met Jos Winkel Arbeidsveiligheid. Bel of mail, ik zal u per direct de juiste antwoorden op deze complexe materie geven.
Aankondiging Inspectie SZW:

In 2018 en 2019 zal de controle op (gevaarlijke) stoffen speerpunt zijn bij bedrijfsbezoeken. Gekeken wordt naar:
  1. De aanwezigheid van (gevaarlijke) stoffen.
  2. Het voorhanden hebben van (recente) Veiligheidsinformatiebladen van de aanwezige stoffen?
  3. Is er een Registratie van alle aanwezige (gevaarlijke) stoffen, met daarin de risico’s voor de medewerkers, van de diverse producten, in een mengsel gedefinieerd? (Vrijwel alle stoffen zijn mengsels)
  4. Is in de registratie terug te vinden, wat de grenswaarden (vroeger MAC waarde) van de stoffen zijn?
  5. Is in de registratie beoordeeld welke medewerkers, hoe lang met bepaalde stoffen werken, in minuten per dag, -week, of -maand?
  6. Is er een actief beleid binnen het bedrijf, om risicovolle stoffen (Kankerverwekkend, Mutageen, Reprotoxisch (CMR-stoffen) of Giftig), te vervangen door stoffen die deze risico’s niet hebben?
  7. Heeft een bedrijf Werkplekinstructiekaarten (WIK’s) op de werkplekken, waar met (gevaarlijke) stoffen wordt gewerkt. Kunnen de werknemers in de WIK in een oogopslag zien hoe, wat en waar, veilig met de betreffende stof moet worden gewerkt en hoe ze moeten handelen bij ongevallen met die stof?

Vragen? Neem vrijblijvend contact op
Neem contact op